آدرس پستی:

Box 271

17725 Järrfälla

Stockholm

شماره حساب بانکی:

Plusgiro 33 60 98 -9